Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. prof K. Krzystkowej

A- A A+

Cele Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego

Inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i realizowanie inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju ortoptyki

Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych, firm i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania

Upowszechnianie wiedzy o ortoptyce

Formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej

Wyrażanie opinii i wnioskowanie w sprawach ortoptystów

Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

Pomoc osobom z dysfunkcjami wzroku

Podejmowanie działań w zakresie działalności pożytku publicznego

Hide Main content block