Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. prof K. Krzystkowej

A- A A+

Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego
im. Prof. Krystyny Krzystkowej

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Prof. Krystyny Krzystkowej i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.
2. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

SiedzibaTowarzystwa mieści się w Krakowie przy ulicy Starego Dębu 16/15.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji celów określonych w § 8 niniejszego statutu, może ono prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 7

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw oraz powoływać biura.

ROZDZIAŁ II
CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 9

Celem działania Towarzystwa jest:
1. Inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i realizowanie inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju ortoptyki.
2. Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych, firm i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
3. Upowszechnianie wiedzy o ortoptyce.
4. Formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej.
5. Wyrażanie opinii i wnioskowanie w sprawach ortoptystów.
6. Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym.
8. Podejmowanie działań w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 10

W zakresie działalności pożytku publicznego Towarzystwo prowadzi działalność nieodpłatną w przedmiocie: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, gromadzenie funduszy na działalność społeczną, wspieranie inicjatyw mieszkańców, interwencje w zakresie ochrony środowiska, ochrony praw człowieka, prowadzenie ośrodków inicjatyw społecznych.

§ 11

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Umożliwianie i podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi ortoptyki.
2. Tworzenie możliwości integracji osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych oraz wszelkich innych organizacji z terenu całej Polski.
3. Pozyskiwanie funduszy w kraju i poza jego granicami.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej, szerzenie dobroczynności, idei wzajemnego zrozumienia oraz przygotowywanie do podejmowania rozmaitych funkcji społecznych.
5. Utrzymywanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i związkami w kraju i za granicą.
6. Prowadzenie własnego informatora, wydawanie czasopism i innych publikacji.
7. Wspieranie i inicjowanie innych działań mających na celu rozwój ortoptyki.
8. Wspieranie materialne członków Towarzystwa w celu podnoszenia poziomu kształcenia.
9. Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w szkoleniach, targach, wystawach oraz reprezentacja wobec władz lokalnych, o ile członek Towarzystwa wystąpi z takim wnioskiem.
10. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych.
11. Zbieranie i wymianę informacji.
12. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.
13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej.
14. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów oraz innych form doskonalenia zawodowego.
15. Opracowywanie, administrowanie i zarządzanie programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.
16. Towarzystwo realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
17. Towarzystwo realizując cele statutowe może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
18. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Towarzystwo może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Towarzystwa.
19. Udział w badaniach przesiewowych i badaniach profilaktycznych narządu wzroku.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

 

§ 12

Członkami Towarzystwa mogą być osoby będące obywatelami polskimi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, a także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu ortoptystka.
3. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
4. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
5. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa.
6. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
7. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 7 członków Towarzystwa.
8. Zarząd Towarzystwa określi wzór deklaracji członkowskiej.
9. W przypadku odmowy przyznania członkostwa przez Zarząd Towarzystwa zainteresowany może w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Towarzystwa w tej sprawie, złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
10. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 9, składa się za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
b. uczestniczenia w pracach realizujących cele i zadania Towarzystwa,
c. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
d. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
e. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
b. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c. regularnego opłacania składek,
d. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
e. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa oraz dbać o jego dobre imię.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 18

1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
2. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał Towarzystwa.

§ 19

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Towarzystwa, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Towarzystwa z powodu:
a. naruszenia postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa, na wniosek co najmniej 5 członków Towarzystwa,
b. notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa, na wniosek co najmniej 5 członków Towarzystwa,
c. w przypadku nie uiszczenia składek za okres 12 miesięcy,
d. utraty przez członka praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
e. nieobecność na 3 kolejnych Walnych Zebraniach Członków, niezależnie od tego, czy zebranie miało charakter zwyczajny lub niezwyczajny, za wyjątkiem sytuacji usprawiedliwionych nieobecności.

§ 20

1. Od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Towarzystwa.
3. Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do przywrócenia terminu do odwołania.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

 

§ 21

Władzę Towarzystwa stanowią:
1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
2. Zarząd Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Kadencja wszystkich wybieranych władz trwa 4 lata.
2. Członkowie wybierani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przy czym w razie gdy wyłonienie władz Towarzystwa w tym trybie na pierwszym terminie okazało się niemożliwe, podczas głosowania w drugim terminie uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 24

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz w roku. Termin i miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 31 dni przed terminem zebrania, informując o przewidywanym porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd, z jego inicjatywy, lub na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
6. Termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 31 dni przed terminem zebrania, informując o przewidywanym porządku obrad.

§ 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie programu działań Towarzystwa,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
d. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f. dokonywanie zmian statutu,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich,
h. ustalanie najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może podejmować Zarząd Towarzystwa bez wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania Członków,
i. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych podmiotów krajowych i zagranicznych oraz w sprawie powołania odrębnych pomiotów,
j. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
l. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
m. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 26

1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Towarzystwa.
2. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
3. Oświadczenie woli o charakterze niepieniężnym w imieniu Towarzystwa może składać każdy członek Zarządu. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa, rodzące zobowiązanie pieniężne do 5 tys. PLN, może składać każdy członek Zarządu, po uzyskaniu aprobaty prezesa, przy czym w razie określenia przez Walne Zebranie członków na podstawie § 24 pkt h jako najwyższej kwoty zobowiązań, które można zaciągać bez uchwały Walnego Zebrania kwoty mniejszej niż 5 tys. PLN każdy członek Zarządu może samodzielnie składać oświadczenie woli rodzące zobowiązanie do wysokości ustalonej najwyższej kwoty zobowiązania. Oświadczenia woli rodzące zobowiązanie pieniężne powyżej 5 tys. PLN składają łącznie prezes i jeden z członków Zarządu z zastrzeżeniem § 24 pkt h Statutu.
4. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w pkt.2 niniejszego paragrafu.
5. Zarząd Towarzystwa może udzielić pełnomocnictwa wyznaczonej osobie do przygotowywania dokumentów finansowych przeznaczonych do rozliczania projektów, a ponadto Zarząd Towarzystwa może udzielić pełnomocnictwa wyznaczonej osobie do potwierdzania za zgodność z oryginałami dokumentów związanych z przygotowywanymi projektami.

§ 27

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch zastępców.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Zarząd może uchwalić Regulamin Prac Zarządu.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. sporządzanie planów pracy i budżetu,
3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
5. kierowanie praca Towarzystwa,
6. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
9. wyróżnianie członków oraz nie zrzeszonych honorowymi dyplomami,
10. powoływanie, stosownie do potrzeb, komisji specjalistycznych do realizacji celów Towarzystwa.

§ 29

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa,
b) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
c) występowanie do Zarządu Towarzystwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków, wnioskowanych przez Zarząd Towarzystwa lub podejmowanych z własnej inicjatywy,
e) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub jego poszczególnych członków w razie jego bezczynności.

§ 31

W razie, gdy skład wybieranych władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze powołania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJATEK TOWARZYSTWA

 

§ 32

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Majątek Towarzystwa pochodzi:
a. ze składek członkowskich,
b. z dochodów z własnej działalności statutowej,
c. z darowizn, zapisów, subwencji,
d. z ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
4. Wysokość składki członkowskiej jest corocznie rewaloryzowana co najmniej o wskaźnik inflacji, przy czym wysokość zrewaloryzowanej składki określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Składki płacone są przez każdego członka Towarzystwa poprzez przelew na wskazane konto bankowe, lub w gotówce Skarbnikowi Towarzystwa.
Składki opłacane są nie późnej niż do końca marca każdego kolejnego roku przynależności do Towarzystwa.
5. Funduszem i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
6. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

 

§ 33


Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).